Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van ILOVETEXEL gevestigd aan de Molenlaan 14 in De Cocksdorp.
KVK: 76514145
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe ILOVETEXEL omgaat met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen
ILOVETEXEL verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

Registratie account
NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), geboortedatum, emailadres, telefoonnummer, IP-adres om een account aan te maken voor de website www.ILoveTexel.nl en ook om van bepaalde functionaliteiten gebruik te kunnen maken, zoals het toesturen van een besteloverzicht naar uw eigen e-mailadres. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kunt u geen account aanmaken. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.ILoveTexel.nl.

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan ILOVETEXEL verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Plaatsen van een bestelling
NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgegevens. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen bestelling plaatsen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.ILoveTexel.nl.

Terugroepactie
Indien ILOVETEXEL een terugroepactie uitvoert, kan ILOVETEXEL uw accountinformatie gebruiken om hierover rechtstreeks contact met u op te nemen. Deze verwerking van uw informatie is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ILOVETEXEL, namelijk het belang bij het voorkomen van onveilige situaties en bescherming van haar klanten.

Toezenden van de nieuwsbrief
Naam (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geselecteerde ILOVETEXEL winkel, IP-adres: om u de nieuwsbrief toe te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt mag ILOVETEXEL u de nieuwsbrief niet toesturen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website www.ILoveTexel.nl.

Personaliseren van aanbiedingen en communicatie
Eerdere aankopen in combinatie met de eerder aangeleverde accountgegevens: om de online winkelervaring beter op uw wensen af te stemmen en om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld het toesturen van een verjaardag e-mail. De rechtsgrond hiervoor is de gegeven toestemming van u als klant. Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van uw eerdere aankopen en / of uw accountgegevens om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen dan wel gepersonaliseerde communicatie te verstrekken, mogen wij noch de aanbiedingen noch de communicatie personaliseren. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.ILoveTexel.nl of de ILOVETEXEL app.

Leeftijd verificatie
Geboortedatum (dag, maand, jaar): om online geen alcohol en tabak te verkopen aan klanten onder de 18 jaar en geen mailing met alcohol en tabak gerelateerde content te sturen naar klanten onder de 18 jaar. De rechtsgrond hiervoor is een wettelijke plicht om geen tabak te verkopen aan klanten van jonger dan 18 jaar. Indien u geen geboortedatum doorgeeft, is het ILOVETEXEL niet toegestaan om alcohol en / of tabak aan u te verkopen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.ILoveTexel.nl of de ILOVETEXEL app.

Klachten
NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geselecteerde ILOVETEXEL winkel, reden voor contact, eventuele bijlage(n), IP-adres: om vragen en / of opmerkingen via het contactformulier van ILOVETEXEL te behandelen. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan ILOVETEXEL uw klacht niet in behandeling nemen. Deze persoonsgegevens worden tot 27 maanden bewaard na het doorgeven van deze gegevens.

Klantbeoordelingen
Naam, woonplaats, e-mailadres, klantbeoordeling, IP-adres: om de klantbeoordeling te achterhalen met betrekking tot de ILOVETEXEL service. De rechtsgrond hiervoor is de gegeven toestemming van u als klant. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen klantbeoordeling geven. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website www.ILoveTexel.nl of de ILOVETEXEL app.

(Open) sollicitatie ILOVETEXEL
NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer), motivatie en CV. De rechtsgrond voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is het voorbereiden van een (arbeids-)overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen. De gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt door VOF Durper. De gegevens worden vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Verzamelen en leveren bestelling
NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer, bestelgegevens om uw bestelling te verzamelen en op het juiste adres af te leveren, inclusief pakbon(nen). De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw bestelling niet verzamelen en / of afleveren op het juiste adres. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na de bestelling via de website www.ILoveTexel.nl vanwege fiscale redenen. Na 7 jaar worden de gegevens verwijderd.

Rechtsgronden
ILOVETEXEL en VOF Durper verwerken deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:
• Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
• Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
• Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke moet u bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.

Ontvangers / categorieën van ontvangers
De u betreffende persoonsgegevens kunnen door ILOVETEXEL, zo nodig, worden op een “need-to-know” basis verstrekt aan:
• de medewerkers van ILOVETEXEL die werkzaam zijn op de afdeling personeel en organisatie;
• de medewerkers van ILOVETEXEL die werkzaam zijn op de afdeling e-commerce;
• de medewerkers van ILOVETEXEL die werkzaam zijn op de consumentenservice van ILOVETEXEL;
• aan derden, indien ILOVETEXEL gebruik maakt van deze diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens ILOVETEXEL online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die ILOVETEXEL gebruikt om haar service aan de klanten aan te kunnen bieden. Met deze derden zal ILOVETEXEL uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.
Enkele van uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen heeft ILOVETEXEL passende maatregelen afgesproken die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Beveiliging
ILOVETEXEL gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. ILOVETEXEL zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
ILOVETEXEL bewaart de persoonsgegevens in uw account op een beveiligde server.
ILOVETEXEL verzoekt u om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke inloggegevens, onder meer door het gebruikte e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.
Indien ILOVETEXEL gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van ILOVETEXEL zal uitvoeren, zal ILOVETEXEL deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.
Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan ILOVETEXEL melden. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door ILOVETEXEL Retail onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 27 maanden na uw laatste activiteit op de website www.ILoveTexel.nl. Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons)gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden, zoals pakbonnen met uw NAW en aankoopgegevens.
Sollicitatiegegevens bewaren wij niet langer dan vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor een langere bewaartermijn van maximaal een jaar. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
ILOVETEXEL kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:
• U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
• Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van ILOVETEXEL in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
• ILOVETEXEL een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;
• ILOVETEXEL gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens ILOVETEXEL online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die ILOVETEXEL gebruikt om haar service aan u aan te kunnen bieden. Met deze derden zal ILOVETEXEL uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen
Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Register van de verwerkingsactiviteiten
Onze verwerkingen zijn geregistreerd in het register van de verwerkingsactiviteiten. ILOVETEXEL houdt een dergelijk register bij.

Minderjarigen
Indien u jonger dan 16 jaar bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Vragen
Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar hello@ilovetexel.com of via ons contactformulier op de website.

Cookies
Op onze website www.ILoveTexel.nl en de ILOVETEXEL app maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. ILOVETEXEL maakt gebruik van zowel functionele, analytische en tracking cookies.
Functionele cookies worden gebruikt om de website www.ILoveTexel.nl te laten functioneren en uw voorkeuren te bewaren. Zij maken het mogelijk dat u kunt bestellen door het mogelijk te maken producten in uw winkelwagentje te stoppen en deze voor u te bewaren. Daarnaast maken zij het mogelijk dat u kunt inloggen en maken de functionele cookies het mogelijk dat uw inloggegevens worden bewaard, zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.
Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen van gebruikers die de website www.ILoveTexel.nl bezoeken om hiermee de functionaliteiten en de content op de website www.ILoveTexel.nl te personaliseren en te optimaliseren. Hiervoor schakelt ILOVETEXEL ook derden in, zoals Google, Hotjar en VWO.
Tracking cookies worden gebruikt om u als klant te volgen om daarmee (surf)gedrag, interesses en voorkeuren in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt om u gerichte boodschappen te kunnen tonen die voor u interessant kunnen zijn. Hiervoor schakelt ILOVETEXEL hulp in van derde partijen, zoals Google, Facebook.
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie informatie.

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens
U kunt de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd in uw account altijd op uw persoonlijke accountinstellingen pagina bekijken en zo nodig wijzigen.
Via deze persoonlijke accountinstellingen geeft u ook aan of u wel of niet nieuwsbrieven van ILOVETEXEL wenst te ontvangen. Indien u geen e-mails (nieuwsbrieven met persoonlijke aanbiedingen) van ILOVETEXEL wenst te ontvangen.
Daarnaast kunt u contact opnemen met ILOVETEXEL wanneer u:
• De u betreffende persoonsgegevens, die ILOVETEXEL verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wissen;
• De verwerking van de u betreffende persoonsgegevens wilt beperken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens;
• Gebruik wilt maken van uw recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een derde partij;
• Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens berust op uw toestemming, wilt intrekken. Met deze intrekking is de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voorafgaande aan de intrekking niet onrechtmatig (geworden);
• Een klacht wilt indienen bij ILOVETEXEL omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens; of
• Vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring.

Klachten
U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u naar de rechter stappen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op onze website.

Verwijzingen
Websites van anderen waarnaar ILOVETEXEL verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan ILOVETEXEL geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2021