1. Toepassing

1. I Love Texel is een handelsnaam van Dral Media BV. Deze handelsvoorwaarden van Dral Media zijn op I Love Texel van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van I Love Texel en op alle met I Love Texel aangegane overeenkomsten.
3. De Website van I Love Texel richt zich op de Nederlandse en internationale markt.
4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
6. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 7. Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot I Love Texel in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
8. Daar waar in deze voorwaarden en op de website sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen e.d. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Website dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden I Love Texel derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
2. Specificaties en prijzen genoemd op de website kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. I Love Texel garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze website. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en eventuele diensten die geleverd kunnen worden.
3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer I Love Texel het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens I Love Texel schriftelijk zijn vastgelegd.
5. Het bestelformulier kan uitsluitend worden verzonden aan I Love Texel door het invullen van het bestelformulier op onze Website.
6. Koper en I Love Texel komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verwijderingsbijdrage. I Love Texel geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
2. De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
4. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4. Betaling

1. Als I Love Texel na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat I Love Texel onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van I Love Texel.
2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van I Love Texel op de koper onmiddellijk opeisbaar.
3. Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is deze vanaf de dag waarop betaling aan I Love Texel uiteindelijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 2% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
4. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die I Love Texel als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van euro 50,- exclusief omzetbelasting.
5. Ingeval van niet-tijdige betaling is I Love Texel bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
6. Ieder bedrag dat van u wordt ontvangen, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die I Love Texel op u mocht hebben ten aanzien van welke I Love Texel niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van u wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van al eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 4.3 en 4.4.

5. Aflevering en leveringstermijnen

1. Tenzij anders is overeengekomen (betaling per eenmalige machtiging of overschrijving), zal I Love Texel de producten onder rembours afleveren.
2. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming tot levering welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
3. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen.
4. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
5. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
6. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde I Love Texel producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten mits ongebruikt en niet beschadigd naar I Love Texel in Nederland terug te zenden, binnen een termijn van 30 dagen na afleveringsdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in de originele, niet beschadigde, verpakking.
7. In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal I Love Texel zorg dragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij I Love Texel de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt.
8. I Love Texel zal de producten direct of uiterlijk binnen 2 weken na terugontvangst inspecteren.
9. Indien de producten beschadigd zijn, zal I Love Texel de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: 1. de herstelkosten, dan wel 2. de waarde van het product.
10. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert.
11. Koper geniet een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Koper draagt hierbij zelf de kosten van retourzending. I Love Texel verplicht zich binnen twee weken het betaalde bedrag terug te betalen. Van deze regeling kan slechts gebruik worden gemaakt als de goederen in onbeschadigde staat en in de originele verpakking verkeren.

6. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met I Love Texel verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

7. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden 

1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door I Love Texel geleverde producten en/of diensten.
2. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van I Love Texel c.q. I Love Texel haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken.
3. De koper zal I Love Texel direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
4. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan I Love Texel te melden.

8. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan koper of gebruiker ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze website berusten bij I Love Texel c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
2. De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan gebruiker/ontvanger door I Love Texel ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder I Love Texel haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
3. Koper mag de merken van I Love Texel niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf. 4. I Love Texel verklaart dat naar haar beste weten dat door I Love Texel geen inbreuk wordt gemaakt op geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan I Love Texel, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het I Love Texel product aan I Love Texel betaalde prijs met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.
5. De koper stelt I Love Texel direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door I Love Texel inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
6. I Love Texel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder I Love Texel haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
7. Foto’s en/ of verhalen op onze website of onze social media-pagina’s worden na plaatsing op of middels deze media eigendom van I Love Texel. I Love Texel verkrijgt daarmee tevens het recht tot publicatie in en op eigen media en media van derden.

9. Aansprakelijkheid

1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is I Love Texel nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. I Love Texel is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
2. I Love Texel is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data liggende voor, tijdens of na de eeuwwisseling, storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.
3. Ook is I Love Texel niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website van I Love Texel wegens onderhoud of anderszins.
4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
5. I Love Texel aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit I Love Texel iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via email en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.
6. De koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. De koper is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Zulks is slechts anders vanaf het moment dat koper aan I Love Texel schriftelijk heeft verzocht de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekort geschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord indien misbruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.

10. Overmacht

1. Indien I Love Texel door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
3. Onder overmacht van I Love Texel wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door I Love Texel of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

11. Actievoorwaarden

1. De winnaars van de vakanties worden bekendgemaakt via onze website en Facebookpagina’s in de oktober 2017. Prijswinnaars dienen uiterlijk binnen twee weken na publicatie te reageren, daarna vervalt het recht om de prijs nog op te eisen.
2. Gewonnen vakanties dienen te zijn genoten voor 31 december 2017. Daarna komt de prijs te vervallen.
3. Winnaars van een origineel I Love Texel T-shirt krijgen hiervan automatisch bericht via de website, na plaatsing van hun foto.
4. Prijswinnaars zijn bereid om deel te nemen aan promotie ten behoeve van I Love Texel. Dat omvat o.m. foto’s en vermelding op onze website en social media en mogelijk perspublicaties.
5. Prijzen voor onder geen enkele voorwaarden in contanten uitbetaald en zijn niet overdraagbaar aan derden.
6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

12. Persoonsgegevens

1. I Love Texel conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties c.q. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Ter zake wordt verwezen naar de aparte "Privacy Statement" van I Love Texel, zoals opgenomen in deze site.

13. Toepasselijk recht en verdragen

1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Geschillen beslechting

1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. I Love Texel is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar onder nummer: 37055320 Dral Media.

Like what you see?

Deel deze pagina via Social Media!